Frases de Willem Roelofs

Willem Roelofs photo
0   0

Willem Roelofs

Data de nascimento: 10. Março 1822
Data de falecimento: 12. Maio 1897

Publicidade

Willem Roelofs foi um pintor holandês.

Citações Willem Roelofs

„Ships, houses, mills… in one word everything that is made by people must stand upright and be painted with care. This is actually a good presentation compared to other, less symmetrical things, like the trees, skies, etc. It doesn't create the painting, but it certainly strengthen the illusion. It's just like somebody who is neatly dressed, but whose tie is coming off. The windows of a house must be straight, a mill in a pure construction, the blades well-positioned in perspective.“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Schepen, huizen, molens eb in één woord alles, wat door menschen gemaakt is, moet recht staan en met zorg geschilderd worden. Dit staat juist zeer goed tegenover andere, minder symmetrische dingen, als boomen, luchten enz. Het maakt het schilderij wel niet, maar draagt toch bij tot de illusie. 't Is er net mee, als met iemand, die keurig gekleed is, maar wiens das los zit. De ramen van een huis moeten recht, een molen zuiver van constructie zijn, de wieken in het perspectief staan. Quote of Roelofs; as cited by H.F.W. Jeltes, in Willem Roelofs : bizonderheden betreffende zijn leven en zijn werk, met brieven en andere bijlagen, Van Kampen, Amsterdam, 1911, pp. 86-87

„We separate color and drawing because we have to. But nature doesn't. She doesn't give something a shape, for coloring it only afterwards. Form and color are inherent properties of the object that we have got as thing to paint. If we neglect one of both, we only give half.“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Wij scheiden kleur en teekening af, omdat wij dat wel moeten. Maar de natuur doet dat niet. Zij geeft niet iets een vorm, om het daarna te kleuren. Vorm en kleur zijn inhaerente eigenschappen van het voorwerp, dat ons te schilderen is gegeven. Verwaarloozen wij een van beide, dan geven wij slechts de helft. Quote of Roelofs, in Elsevier's geïllustreerd maandschrift..., Oct. / Nov. 1891; as cited in an excerpt in the RKD Archive https://rkd.nl/explore/excerpts/219, The Hague

Publicidade

„.. when making a painting after a study, it costs me a lot of effort to follow this study very well. One is very much inclined to make something different, so-called better, and that's why people usually get confused. A good outdoor-study has a breath of nature in it which must not be neglected or destroyed. You have to get everything out of that study and not just a third or half. If you can really improve one or the other: a la bonheur, but otherwise it is advisable to follow the study obediently as a guide.“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..groote moeite kost het [me om] bij het maken van een schilderij naar een studie, deze werkelijk goed te volgen. Men is maar al te zeer geneigd, er iets anders, zoogenaamd iets beters, van te maken, en daardoor geraakt men meestal juist van de wijs. Een goede buiten-studie heeft een adem der natuur in zich, dien men niet mag verwaarloozen of vernietigen. Men moet uit zo'n studie alles halen, wat er in zit en niet een derde of de helft. Kan men waarlijk het een of ander verbeteren, a la bonheur, maar anders is het raadzaam, de studie gehoorzaam te volgen als gids. Quote of Roelofs; recorded and cited by his student nl:Frans Smissaert in 1891, as quoted in Zó Hollands - Het Hollandse landschap in de Nederlandse kunst sinds 1850, Antoon Erftemeijer https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/12/zohollands_eindversie_def_1.pdf; Frans Hals museum | De Hallen, Haarlem 2011, p. 16

„.. and then it remains you to re-create your study, the fragment, into a painting. For remember; these are two [different] things: Nature is the material from which we must take. But don't be fooled by the modern theories, that imitating, copying nature would be 'everything'. The goal, the Art's aim is …. to move..“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..en dan blijft u over, om de studie, het fragment, tot schilderij te herscheppen. Want vergeet niet, dat dat twee [verschillende] dingen zijn: De natuur is de stof, waaruit wij moeten putten. Maar laat u niet door de moderne (Jeltes: hij bedoelde hier waarschijnlijk de Belgische neo-impressionistische) theoriën wijsmaken, dat het navolgen, het copieeren der natuur 'alles' is. Het doel, het streven van de Kunst is.. ..te ontroeren.. Quote of Roelofs, in a letter to his pupil Frans Smissaert, 8 June 1886; as cited in Willem Roelofs (1822—1922), by Mr. H. F. W. Jeltes, in Maandschrift Elsevierweekblad... http://maandschrift.elsevierweekblad.nl/EGM/1922/01/19220101/EGM-19220101-0268/story.pdf, Jan. 1922, p. 222

„[intention to make a voyage of discovery through The Netherlands] … with the aim to apply it as a painter, as well as in my quality of entomologist [specialism, snout beetle].... what parts, provinces or regions of our country [ are] 'least' visited from an entomological point of view..?“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) [intentie tot het maken van een ontdekkingsreis door Holland] ..zowel met het doel van die op te nemen als schilder als in mijne qualiteit van entomoloog [specialisme snuitkevers].. ..welke gedeelten, provincieën of streken van ons land [zijn] 'het minst' uit entomologisch oogpunt bezocht..? In a letter to his Entomologische friend {{w|nl:Samuel Constantinus Snellen van Vollenhoven|S.C. Snellen]], from Brussels, 18 Dec. 1870; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 14 - ISBN13 * 978 90 6868 432 2

„That [watercolor] with the Cows has been partially washed out [reducing colors] and that ugly hedge of willow trees has been taken out, and is already doing better, but the paper is not a good quality. I don't know I'll finish it or make a new one.“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Die [aquarel] met de Koeijen is gedeeltelijk uitgewassen [kleuren vermindert] en die leelijke heg van wilgeboomen er uit [gehaald] en doet reeds beter, maar het papier is niet heel goed. Ik weet niet of ik die af zal maken of een nieuwe [maken]. In a letter to Pieter verLoren van Themaat, 30 March 1867; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague

„Paint studies of parts, for instance a piece of land, a group of trees or things like that, but always in a way that people can understand these things in relation with the whole landscape, by adding behind that group of trees the air in a right tone color and thereby in connection with the trees... Furthermore studies of a whole, preferably very simple subjects - A meadow with horizon and a piece of air to examine further the general tone color, the harmony of the whole.... and study nature even more by thinking about it than working after it.“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Schilder studies van gedeelten, bv. een stuk grond, een boomgroep of dergelijke maar toch altijd zóó dat men die in verband met het geheele landschap begrijpen kan, door achter die boomgroep de lucht juist van toon en daardoor in verband met de boomen er bij te schilderen.. .Verder studies van een geheel, liefst zeer eenvoudige sujetten - Eene weide met horizon en stuk lucht. Om nog meer de algemeene toon, de harmonie van het geheel na te gaan.. ..en bestudeer de natuur nog meer met er over te denken dan met er na [naar!?] te werken. Quote from a letter of Roelofs to his pupil Hendrik W. Mesdag, 27 May 1866; as cited by De Bodt, in Halverwege Parijs, Willem Roelofs en de Nederlandse Schilderskolonie in Brussel, Gent, 1995a, p. 238

„I can not get used to the idea of staying here [in Belgium] always. One stays always a 'stranger' here and I miss the support from each other one has in his own country. I sometimes wonder what will be more my advantage, to be here [Belgium] or with us in The Hague... It always seemed to me that it doesn't look very brilliant with us [in The Hague] and I believe to be here [in Brussels] more in the heart of the movements in art, but sometimes I dislike Belgium.“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik kan mij niet aan het denkbeeld wennen van hier [in België] altijd te blijven. Men blijft hier altijd 'vreemd' en ik mis de steun die men in zijn land aan elkander heeft. Ik vraag mij soms af wat meer in mijn voordeel is om hier te zijn of bij ons bv in Den Haag.. .Het heeft mij steeds toegeschenen dat het er bij ons [in Den Haag] niet briljant uitziet en ik geloof hier [in Brussel] meer in het centrum van kunstbeweging te zijn, maar ik heb soms het land aan België. In a letter to P. Verloren van Themaat, 1 Oct. 1865; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 13 - ISBN13 * 978 90 6868 432 2

„I have focused on your desire to bring in more effect [in the watercolor].... with more light in the drawing, [what] was not the least difficult.... [this operation] has passed tricky moments; but I believe I have remained master of the area and have made a drawing [watercolor] of aspect [? ] and color.“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik heb mij op uw verlangen toegelegd er meer effect in te brengen.. ..met méér licht in een teekening [= aquarel] te brengen, [wat] niet van de minst moeijelijke was.. ..[deze bewerking] heeft kwade oogenblikken doorstaan; maar ik geloof meester gebleven te zijn van het terrein en er eene Teekening [aquarel] van aspect [?] en kleur gemaakt te hebben. In a letter to Pieter verLoren van Themaat, 17 Feb. 1864; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague Mr. verLoren van Themaat had asked for some changes in an already purchased watercolor, made by Roelofs: a landscape with duck decoys, near the village Meerkerk

„I was sorry for Gabriel that all the efforts you have employed so diligently were in vain to help him to sell one of his paintings in [the exposition in Amsterdam, in] 'Arti'. Is there not any chance to order from him a small presentable painting (backed up by me, if it will help) for one or the other? He really deserves it and hundred guilders can mean so much at some moments.“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Het speet mij voor Gabriel alle door U zoo ijverig aangewende moeite te vergeefsch is geweest, om hem van een der schilderijen in 'Arti' [in Amsterdam] af te helpen. Zou er geen kans bestaan om voor hem eens een klein gesoigneerd (door mij, als het helpen kan, gerugsteund) schilderij te bestellen voor den een of ander? Hij verdient het zoo dubbel en een honderd guldens kunnen op sommige oogenblikken zoo véél doen. Quote from Roelof's letter to Mr. P. verloren van Themaat , from Brussels, 4 Sept 1862; as cited in an excerpt in the R.K.D. Archive https://rkd.nl/explore/excerpts/291, The Hague

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Dear Sir Verloren. Today I send you a drawing for your art-reviews. I would liked to have done more for you, but I have many demands for drawings from all sides and I am still very busy with paintings after my studies I made during the last trip. I hope that the drawing will be acceptable. The price is 150 guilders. I am not sure you need a title, call it just simply, 'Bij een Drentsch dorp' (At a village in Drenthe).“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Waarde Heer Verloren. Heden zend ik U eene teekening voor Uwe kunstbeschouwingen. Gaarne had ik méér gedaan, maar heb aan alle kanten vraag naar teekeningen en zit daarenboven nog tot over de ooren in schilderijen naar studies der laatste reis. Ik hoop dat men de teekening redelijk goed zal vinden.- De prijs is 150 guldens.- Ik weet niet of gij een titel behoeft, noem het dan maar eenvoudig, 'Bij een Drenthsch dorp'. Quote from a letter of W. Roelofs 2 Oct. 1861, to art-collector/dealer P. verloren van Themaat in Utrecht, taken from: an extract in the Dutch Archive R.K.D., The Hague https://rkd.nl/explore/excerpts/281

„I repainted the only unsold picture that was [exhibited] in Rotterdam last year. It seems to me that it looks quite pleasing and good now... I want you to ask him [the client] seven hundred guilders.... for six hundred as lowest price I would be willing to sell it and if you think - knowing him - it would be better to ask that price at once, so do it.“

—  Willem Roelofs
translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek (original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik heb het eenige nog niet verkochte schilderij dat voorl. jaar te Rotterdam was, overgeschilderd.. .Mij dunkt, dat het er nog al aangenaam en goed uitziet.. .Ik wilde dat gij hem zevenhonderd guldens voor vroeg.. ..voor zeshonderd zou ik het uiterlijk kunnen laten en meent gij, hem kennende, het beter zou zijn dadelijk die prijs te vragen zoo doe het dan. Quote from a letter of W. Roelofs, Brussel 20 June, 1860, to art-collector/dealer P. verloren van Themaat in Utrecht, from: an extract of the Dutch Archive RKD, The Hague https://rkd.nl/explore/excerpts/289 this letter is one of many illustrations that Roelofs repainted his paintings rather frequently, as improvement or on demand of the client

„.. every day I can benefit from Mr. B [his teacher, Van de Sande Bakhuyzen ] is another profit…. day by day my ambition is growing. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..elken dag die ik bij den heer B [zijn leermeester ] kan profiteren is alweder gewonnen.. ..van dag tot dag wordt mijn ambitie grooter. In a letter to his parents, August 1840; as cited by Marjan van Heteren in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006; ISBN13 * 978 90 6868 4322 - p. 23

„.. at least I have the conviction of being honest and I do despise most of all those…. alienating works of art [eg. of Seurat ], the disease of our time. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..ik heb tenminste de overtuiging van opregt te zijn en heb geen grooter afschuw dan van alle.. ..vreemdsoortige kunstuitingen [oa. van ] de ziekte van onzen tijd. In a letter, 19 Nov. 1889; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 18 - ISBN13 * 978 90 6868 432 2

„The drawings [his watercolors] usually succeed in one day or at most two days or they develop difficult and usually don't finish well, then…. [I hope] the end will be as good as the beginning. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) De teekeningen [Roelofs bedoelt zijn aquarellen] lukken mij doorgaans in een dag of hoogstens twee dagen of zij gaan moeijelijk en worden dan meestal niet goed.. ..[ik hoop dat] het eind zoo goed zal zijn als het begin. In a letter to P. verLoren van Themaat, 30 March, 1867; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague

„[a landscape painter cannot do with] being stupid-natural…. all that art would be [made] in vain if the feeling stayed away. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Het doel, het streven van de kunst, is als dat van de muziek, te ontroeren; in onze geest gewaarwordingen te doen ontstaan.. [een landschapschilder kan niet volstaan met] stom-natuurlijk te zijn.. ..al die kunst zou ijdel zijn, als het gevoel weg bleef. 2 short quotes of W. Roelofs in a letter to his pupil , 8 June 1886; as cited in Willem Roelofs 1822-1897. De adem der natuur, ed. M. van Heteren and R. te Rijdt; exposition catalog of Museum Jan Cunen, Oss / Kunsthal Rotterdam, 2006, p. 50

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“