Frases de Willem Roelofs

Willem Roelofs photo
0   0

Willem Roelofs

Data de nascimento: 10. Março 1822
Data de falecimento: 12. Maio 1897

Willem Roelofs foi um pintor holandês.

Citações Willem Roelofs

„[intention to make a voyage of discovery through The Netherlands] … with the aim to apply it as a painter, as well as in my quality of entomologist [specialism, snout beetle].... what parts, provinces or regions of our country [ are] 'least' visited from an entomological point of view..?“

—  Willem Roelofs

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) [intentie tot het maken van een ontdekkingsreis door Holland] ..zowel met het doel van die op te nemen als schilder als in mijne qualiteit van entomoloog [specialisme snuitkevers].. ..welke gedeelten, provincieën of streken van ons land [zijn] 'het minst' uit entomologisch oogpunt bezocht..?
In a letter to his Entomologische friend {{w|nl:Samuel Constantinus Snellen van Vollenhoven|S.C. Snellen]], from Brussels, 18 Dec. 1870; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 14 - ISBN13 * 978 90 6868 432 2
1870's

„I have experienced this country of the great mountains [Switzerland] superb!…. [but] I positively believe that nature, most appropriate to be reproduced in painting, is the modest landscape which seems just ordinarily and very insignificant. (translation from original French: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs

(original French text:) J'ai trouvé ce pays de grandes montaignes superbe!.. .[mais] Je crois positivement que la nature la plus faite pour être reproduite en peinture, est le paysage modeste et qui parait ordinarement le plus insignificant.
In a letter, 1894; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 19 - ISBN13 978 90 6868 432 2
late quote of Roelofs, in a letter of his travel with his (painter-)sons to Switzerland
1890's

„I certainly believe that the simple landscape which seems less impressive is the nature that is most proper to paint.“

—  Willem Roelofs

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik geloof beslist dat de natuur die het meest geschikt is om na te schilderen, het eenvoudige landschap is dat weinig indrukwekkend lijkt.
as cited in Zó Hollands - Het Hollandse landschap in de Nederlandse kunst sinds 1850, Antoon Erftemeijer https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/12/zohollands_eindversie_def_1.pdf; Frans Hals museum | De Hallen, Haarlem 2011, p. 16 – note 2
undated quotes

„Then make those studies outside. With the utmost simplicity you try to get rid of all the so-called manners, and try in one word to follow nature with feeling, but without thinking about the works of others.“

—  Willem Roelofs

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Maak dan die studies buiten; met de grootste eenvoudigheid, tracht u van alle zogenaamde manier te ontdoen en tracht in een woord de natuur met gevoel maar zonder denken aan het werk van anderen, na te volgen.
Quote in Roelof's letter to his pupil Hendrik W. Mesdag, 1866; as cited in Zó Hollands - Het Hollandse landschap in de Nederlandse kunst sinds 1850, Antoon Erftemeijer https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/12/zohollands_eindversie_def_1.pdf; Frans Hals museum | De Hallen, Haarlem 2011, p. 16, note 7
1860's

„.. every day I can benefit from Mr. B [his teacher, Van de Sande Bakhuyzen ] is another profit…. day by day my ambition is growing.“

—  Willem Roelofs

(translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek, original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..elken dag die ik bij den heer B [zijn leermeester ] kan profiteren is alweder gewonnen.. ..van dag tot dag wordt mijn ambitie grooter.

In a letter to his parents, August 1840; as cited by Marjan van Heteren in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006; ISBN13 * 978 90 6868 4322 - p. 23
1840' + 1850's

„Ships, houses, mills… in one word everything that is made by people must stand upright and be painted with care. This is actually a good presentation compared to other, less symmetrical things, like the trees, skies, etc. It doesn't create the painting, but it certainly strengthen the illusion. It's just like somebody who is neatly dressed, but whose tie is coming off. The windows of a house must be straight, a mill in a pure construction, the blades well-positioned in perspective.“

—  Willem Roelofs

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Schepen, huizen, molens eb in één woord alles, wat door menschen gemaakt is, moet recht staan en met zorg geschilderd worden. Dit staat juist zeer goed tegenover andere, minder symmetrische dingen, als boomen, luchten enz. Het maakt het schilderij wel niet, maar draagt toch bij tot de illusie. 't Is er net mee, als met iemand, die keurig gekleed is, maar wiens das los zit. De ramen van een huis moeten recht, een molen zuiver van constructie zijn, de wieken in het perspectief staan.
Quote of Roelofs; as cited by H.F.W. Jeltes, in Willem Roelofs : bizonderheden betreffende zijn leven en zijn werk, met brieven en andere bijlagen, Van Kampen, Amsterdam, 1911, pp. 86-87
undated quotes

„[one watercolor] is in spite of all its difficulties, and perhaps because she has given so much trouble, less fresh and has become a little heavy - I myself have considered for a long time whether she was good enough to send it [for a exhibition in Utrecht] (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs

(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) [een aquarel] is niettegenstaanden alle moeite, en misschien wel omdàt zij moeite heeft gekost, minder frisch en wat zwaar geworden – Ik heb zelf lang in beraad gestaan of zij goed genoeg was om te zenden [naar Utrecht]
In a letter to P. verLoren van Themaat, 23 Nov. 1866; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague
1860's

„.. and then it remains you to re-create your study, the fragment, into a painting. For remember; these are two [different] things: Nature is the material from which we must take. But don't be fooled by the modern theories, that imitating, copying nature would be 'everything'. The goal, the Art's aim is …. to move..“

—  Willem Roelofs

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..en dan blijft u over, om de studie, het fragment, tot schilderij te herscheppen. Want vergeet niet, dat dat twee [verschillende] dingen zijn: De natuur is de stof, waaruit wij moeten putten. Maar laat u niet door de moderne (Jeltes: hij bedoelde hier waarschijnlijk de Belgische neo-impressionistische) theoriën wijsmaken, dat het navolgen, het copieeren der natuur 'alles' is. Het doel, het streven van de Kunst is.. ..te ontroeren..
Quote of Roelofs, in a letter to his pupil Frans Smissaert, 8 June 1886; as cited in Willem Roelofs (1822—1922), by Mr. H. F. W. Jeltes, in Maandschrift Elsevierweekblad... http://maandschrift.elsevierweekblad.nl/EGM/1922/01/19220101/EGM-19220101-0268/story.pdf, Jan. 1922, p. 222
1880's

„.. when making a painting after a study, it costs me a lot of effort to follow this study very well. One is very much inclined to make something different, so-called better, and that's why people usually get confused. A good outdoor-study has a breath of nature in it which must not be neglected or destroyed. You have to get everything out of that study and not just a third or half. If you can really improve one or the other: a la bonheur, but otherwise it is advisable to follow the study obediently as a guide.“

—  Willem Roelofs

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..groote moeite kost het [me om] bij het maken van een schilderij naar een studie, deze werkelijk goed te volgen. Men is maar al te zeer geneigd, er iets anders, zoogenaamd iets beters, van te maken, en daardoor geraakt men meestal juist van de wijs. Een goede buiten-studie heeft een adem der natuur in zich, dien men niet mag verwaarloozen of vernietigen. Men moet uit zo'n studie alles halen, wat er in zit en niet een derde of de helft. Kan men waarlijk het een of ander verbeteren, a la bonheur, maar anders is het raadzaam, de studie gehoorzaam te volgen als gids.
Quote of Roelofs; recorded and cited by his student nl:Frans Smissaert in 1891, as quoted in Zó Hollands - Het Hollandse landschap in de Nederlandse kunst sinds 1850, Antoon Erftemeijer https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/12/zohollands_eindversie_def_1.pdf; Frans Hals museum | De Hallen, Haarlem 2011, p. 16
undated quotes

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„The drawings [his watercolors] usually succeed in one day or at most two days or they develop difficult and usually don't finish well, then…. [I hope] the end will be as good as the beginning. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs

(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) De teekeningen [Roelofs bedoelt zijn aquarellen] lukken mij doorgaans in een dag of hoogstens twee dagen of zij gaan moeijelijk en worden dan meestal niet goed.. ..[ik hoop dat] het eind zoo goed zal zijn als het begin.
In a letter to P. verLoren van Themaat, 30 March, 1867; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague
1860's

„There is still some study [to do] here for the Dutch landscape, and I believe the best I can do is to stay some time longer. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs

(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Er is hier voor het Hollandsch landschap nog al wat studie en ik geloof beste te doen nog maar wat te blijven.
Quote of Roelofs in his letter from Schiedam, Summer 1865; as cited in Zó Hollands - Het Hollandse landschap in de Nederlandse kunst sinds 1850, Antoon Erftemeijer https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/12/zohollands_eindversie_def_1.pdf; Frans Hals museum | De Hallen, Haarlem 2011, p. 16
in the Summer of 1865 Roelofs was visiting Schiedam and its surrounding polders. In 1866 he came back here, for making his sketches in open air
1860's

„I repainted the only unsold picture that was [exhibited] in Rotterdam last year. It seems to me that it looks quite pleasing and good now... I want you to ask him [the client] seven hundred guilders.... for six hundred as lowest price I would be willing to sell it and if you think - knowing him - it would be better to ask that price at once, so do it.“

—  Willem Roelofs

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik heb het eenige nog niet verkochte schilderij dat voorl. jaar te Rotterdam was, overgeschilderd.. .Mij dunkt, dat het er nog al aangenaam en goed uitziet.. .Ik wilde dat gij hem zevenhonderd guldens voor vroeg.. ..voor zeshonderd zou ik het uiterlijk kunnen laten en meent gij, hem kennende, het beter zou zijn dadelijk die prijs te vragen zoo doe het dan.
Quote from a letter of W. Roelofs, Brussel 20 June, 1860, to art-collector/dealer P. verloren van Themaat in Utrecht, from: an extract of the Dutch Archive RKD, The Hague https://rkd.nl/explore/excerpts/289
this letter is one of many illustrations that Roelofs repainted his paintings rather frequently, as improvement or on demand of the client
1860's

„Bosboom seemed to have enjoyed my drawing [= watercolor] - He gave me a small visual comment - which I accepted with thanks and will follow. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs

(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) scheen in mijn teekening [= aquarel] plaisir te hebben – Hij maakte mij nog een kleine observatie - die ik in dank heb aangenomen en volgen zal.
In a letter to Pieter verLoren van Themaat, 4 Oct, 1868; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague
1860's

„I have focused on your desire to bring in more effect [in the watercolor].... with more light in the drawing, [what] was not the least difficult.... [this operation] has passed tricky moments; but I believe I have remained master of the area and have made a drawing [watercolor] of aspect [? ] and color.“

—  Willem Roelofs

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik heb mij op uw verlangen toegelegd er meer effect in te brengen.. ..met méér licht in een teekening [= aquarel] te brengen, [wat] niet van de minst moeijelijke was.. ..[deze bewerking] heeft kwade oogenblikken doorstaan; maar ik geloof meester gebleven te zijn van het terrein en er eene Teekening [aquarel] van aspect [?] en kleur gemaakt te hebben.
In a letter to Pieter verLoren van Themaat, 17 Feb. 1864; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague
Mr. verLoren van Themaat had asked for some changes in an already purchased watercolor, made by Roelofs: a landscape with duck decoys, near the village Meerkerk
1860's

„I was sorry for Gabriel that all the efforts you have employed so diligently were in vain to help him to sell one of his paintings in [the exposition in Amsterdam, in] 'Arti'. Is there not any chance to order from him a small presentable painting (backed up by me, if it will help) for one or the other? He really deserves it and hundred guilders can mean so much at some moments.“

—  Willem Roelofs

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Het speet mij voor Gabriel alle door U zoo ijverig aangewende moeite te vergeefsch is geweest, om hem van een der schilderijen in 'Arti' [in Amsterdam] af te helpen. Zou er geen kans bestaan om voor hem eens een klein gesoigneerd (door mij, als het helpen kan, gerugsteund) schilderij te bestellen voor den een of ander? Hij verdient het zoo dubbel en een honderd guldens kunnen op sommige oogenblikken zoo véél doen.
Quote from Roelof's letter to Mr. P. verloren van Themaat , from Brussels, 4 Sept 1862; as cited in an excerpt in the R.K.D. Archive https://rkd.nl/explore/excerpts/291, The Hague
1860's

„.. it is a masterpiece [painting of Barend Cornelis Koekkoek: 'View on the Woods' 1839, with sizes 176 x 160 cm], a well-executed brave undertaking to imagine something like that on a large scale with such an elaborateness. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs

(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..het is een meesterstuk [groot schilderij van : 'Boschgezicht' 1839, 176 x 160 cm], een welgelukte stoute onderneming om op die schaal met die uitvoerigheid zooiets voor te stellen.
In a letter to his parents, August 1840; as cited by Marjan van Heteren in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, - ISBN13 * 978 90 6868 4322, 2006, p. 23
1840' + 1850's

„.. at least I have the conviction of being honest and I do despise most of all those…. alienating works of art [eg. of Seurat ], the disease of our time. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs

(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) ..ik heb tenminste de overtuiging van opregt te zijn en heb geen grooter afschuw dan van alle.. ..vreemdsoortige kunstuitingen [oa. van ] de ziekte van onzen tijd.
In a letter, 19 Nov. 1889; as cited in Willem Roelofs 1822-1897 De Adem der natuur, ed. Marjan van Heteren & Robert-Jan te Rijdt; Thoth, Bussum, 2006, p. 18 - ISBN13 * 978 90 6868 432 2
1880's

„That [watercolor] with the Cows has been partially washed out [reducing colors] and that ugly hedge of willow trees has been taken out, and is already doing better, but the paper is not a good quality. I don't know I'll finish it or make a new one.“

—  Willem Roelofs

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek
(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Die [aquarel] met de Koeijen is gedeeltelijk uitgewassen [kleuren vermindert] en die leelijke heg van wilgeboomen er uit [gehaald] en doet reeds beter, maar het papier is niet heel goed. Ik weet niet of ik die af zal maken of een nieuwe [maken].
In a letter to Pieter verLoren van Themaat, 30 March 1867; in Haagsch Gemeentearchief / Municipal Archive of The Hague
1860's

„I certainly believe that the simple landscape which seems less impressive is the nature that is most proper to paint. (translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  Willem Roelofs

(original Dutch: citaat van Willem Roelofs, in het Nederlands:) Ik geloof beslist dat de natuur die het meest geschikt is om na te schilderen, het eenvoudige landschap is dat weinig indrukwekkend lijkt.
as cited in Zó Hollands - Het Hollandse landschap in de Nederlandse kunst sinds 1850, Antoon Erftemeijer https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/12/zohollands_eindversie_def_1.pdf; Frans Hals museum | De Hallen, Haarlem 2011, p. 16 – note 2
undated quotes

Aniversários de hoje
Eric Hobsbawm photo
Eric Hobsbawm7
1917 - 2012
Ibrahim Sued photo
Ibrahim Sued2
jornalista brasileiro 1924 - 1995
Daniel Boorstin photo
Daniel Boorstin3
1914 - 2004
Salustio photo
Salustio27
-86 - -34 a.C.
Outros 40 aniversários hoje