Autores

Dilma Rousseff foto
Dilma Rousseff 34
Ex-presidente do Brasil 1947
Enéas Carneiro foto
Enéas Carneiro 17
1938 – 2007
Nitiren Daishonin foto
Nitiren Daishonin 34
1222 – 1282
Émile Durkheim foto
Émile Durkheim 12
1858 – 1917
William Shakespeare foto
William Shakespeare 560
dramaturgo e poeta inglês 1564 – 1616
Paulo Freire foto
Paulo Freire 71
filósofo e educador brasileiro 1921 – 1997
Charles Bukowski foto
Charles Bukowski 129
1920 – 1994
Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 88
1724 – 1804
Michel Foucault foto
Michel Foucault 20
1926 – 1984
Darcy Ribeiro foto
Darcy Ribeiro 20
1922 – 1997
Mostrando 1-10 autores um total de 7524 autores