Frases de Anton Rudolf Mauve

Anton Rudolf Mauve photo
0   0

Anton Rudolf Mauve

Data de nascimento: 18. Setembro 1838
Data de falecimento: 5. Fevereiro 1888

Publicidade

Anton Rudolf Mauve foi um pintor realista holandês, cujo trabalho, desde muito cedo, influenciou o primo Vincent van Gogh.

Mauve nasceu numa famíla de um pastor batista, que foi enviado a Haarlem um ano após o nascimento de Anton. Seu trabalho prematuro pode ser atribuido à escola Hegue. Quando Mauve mudou-se para Laren em 1886, foi um dos pregadores na escola Laren, junto com Jozef Israëls e Albert Neuhuys.

Muito do trabalha de Anton mostra pessoas e animais ao ar-livre. Em seu passeio matutino no Rijksmuseum são vistos cavaleiros na costa do mar longe do espectador montando. Um detalhe não convencional - cavalos no primeiro plano - atestam seu compromisso com o realismo. E de fato ele é principalmente conhecido por pinturas de camponeses trabalhando nos campos, e especialmente cenas de pastoreio de ovelhas. Suas pinturas de rebanhos de ovelhas eram especialmente populares entre burgueses estadonidenses.

Autores parecidos

Citações Anton Rudolf Mauve

„I ordered Major [transport company] tomorrow afternoon 2 o'clock to pack the paintings, I am still completely in all the paintings - as nightmares they are flying around me, now you know as of old how that is, but tomorrow afternoon at 2 o'clock I am free. I believe there are nice things among them, the drawing has become a little too fat, but there is much good in it, and it is very well-finished. I send to Peacock. The forest with wood hackers, which was hanging above the door of my studio, then the sheep [small composition-sketch of a sheep herd with shepherd] and... I believe you know them all, 7 pieces together, afterwards I have to start working for Arnold & Tripp [art-sellers in Paris], I let those guys wait and that's not right to do.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) Morgen middag 2 uur heb ik Majoor [transportbedrijf] besteld om de schilderijen in te pakken ik ben nu nog geheel in alle die schilderijen als nacht merries zijn ze om me heen nu je weet wel van ouds, hoe of dat is maar morgen om 2 uur ben ik vrij. Ik geloof dat er aardige dingen bij zijn, de teekening is wel wat dik geworden, doch veel goeds er in, en erg af ik verzend aan Peacock Het bosch met hout hakkers, dat boven de deur van mijn atelier hing dan de schapen [klein compositieschetsje schaapskudde met herder] en [klein compositieschetsje schapen op bospad] en [klein compositieschetsje met schaapskudde] en [klein compositieschetsje koe?] en [klein compositieschetsje schaapskudde met vliegdennen] en de teekening (schapen uit het bosch komende) ik geloof dat je ze allen kent, 7 stuks te zamen, ik moet daarna ook voor Arnold & Tripp [kunsthandelaars in Parijs] aan de gang, die luitjes laat ik maar wachten en dat mag niet.. In a letter of Mauve from Laren, 27 June 1887 original text of the letter in RKD Archive https://rkd.nl/explore/excerpts/10, The Hague

„I am busy working on a large painting with sheep; the last days I am working with real pleasure, the weather is.... not too hot and with nice skies. It's great here!!!! I shout with joy the whole day and more and more I desire to stay here until the end. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) Ik ben druk bezig aan een groot schilderij met schapen, in de laatste dagen ben ik met waar genoegen aan het werk, het weer is.. ..niet al te warm en mooie luchten. 't Is hier heerlijk!!!! Ik jubel steeds en verlang hoe langer hoe meer hier te blijven tot het einde. In a letter of Mauve, from Laren 1885, to his student , as quoted by Arina Hugenholtz in In Memoriam Anton Mauve; as cited in Van IJs naar Sneeuw - De ontwikkeling van het wintergezicht in de 19de eeuw, Arsine Nazarian, Juli 2008 Utrecht University; studentnummer: 0360953, p. 85 Mauve's mood was frequently moving between depression and cheerful moods, as many related people knew

Publicidade

„As far as my work concerned, I am busy with a few small paintings, one is ordered and the other I have to 'adventure'. More and more I feel that I am short of so many studies, if I had the money, I didn't make any painting next year, I would only study [sketches]; but well, you have to make the best of a bad job, it will be hard enough to enable myself a living. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) Wat mijn werk betreft zit ik aan enige kleine schilderijtjes, een is mij besteld en die andere moet ik avonturen. Ik voel hoe langer hoe langs hoe meer dat ik zooveel studie te kort kom, als ik geld had schilderde ik in het eerste jaar geen schilderij en studeer ik [schetsen], maar enfin je moet eens door een zure appel heenbijten, het zal mij moeite genoeg kosten om te kunnen leven. Quote of Mauve, in a letter to Willem Maris, from Oosterbeek, 1864; as cited in Anton Mauve 1838 - 1888, exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer, ed. De Bodt en Plomp, 2009, p. 133

„Dear friend! I am still staying in Oosterbeek as you can see but I will now leave in 2 days. The last days I spent on two small paintings ordered by Mr. de Visser. I painted them in a happy atmosphere... I send them to you because they were still wet when I sent them away and I could hardly do that to Mr. de Visser. Please, do you want to give them a layer of egg-varnish and when you discover here or there a badly seen dash, or you see a chance to make a witty thing in the paintings, oh chap, I pray you do so, because if he doesn't like them, I'll get no bread and have nasty problems, because I need the money so badly.. (translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve's brief, in het Nederlands:) Waarde Vriend! Ik zit zoo als gij ziet nog altijd te doch zal nu over 2 dagen vertrekken de laatste tijd heb ik aan twee kleine schilderijtjes besteed voor den Heer de Visser, ik heb ze onder een gelukkige atmosfeer geschilderd.. ..ik zend ze jou omdat ze nat waren toen ik ze afzond en ik dat moeyelijk aan den Heer de Visser kon doen, wilt gij ze s.v.p. met een eivernisje bestrijken en vindt gij ze hier of daar eene slecht geziene greep, of ziet gij gemakkelijk kans er nog eene geestige zet in te doen, och kerel ik bid je doe het, want als ze hem niet bevielen en ik krijg geen duiten dan zit ik er leelijk mee in, ik heb ze hoog noodig.. In a letter of Mauve from Oosterbeek 4 Nov. 1867, to Willem Maris in The Hague; from the original letter https://rkd.nl/explore/excerpts/109, RKD Archive, The Hague

„. never in my life I have seen such a truly sad thing [an atmosphere at Wolfheze ]. A mother heartbroken about the loss of her only child is nothing compared to this. A broad streak or strip in front of you, which becomes blacker and blacker towards the horizon. a mysterious ticking and hissing of rain drops which keep hanging halfway the heather plant on each twig and sprout.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) ..zoo iets waar droevigs [een atmosfeer bij ] heb ik nimmer gezien. Een diepbedroefde moeder over het verlies van haar eenige kind is er niets bij. Een breede streep of strook vóór u, welke naar de horizon toe langer hoe zwarter wordt. een geheimzinnig getik en gesis van regendroppels welke halverwege de hei plant aan elk takje en uitspreitseltje blijft hangen.. In a letter of Anton Mauve to Willem Maris, 1860's; as cited in Anton Mauve, (exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer), ed. De Bodt en Plomp, 2009, p. 33

„I really want to talk to you a lot, but what do I have to do? I still have things in progress here, two paintings and [I] must necessarily study sheep. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Ik verlang erg om veel met je te bepraten maar wat moet ik doen Ik heb nog dingen hier onderhanden, twee schilderijtjes en moet noodzakelijk nog schapen bestuderen. Quote of Mauve, in his letter from ; as cited in Archive P.A. Scheen, collectie RKD Den Haag http://delamar.bntours.nl/!mad1832-bronnen.html Anton Mauve studied the sheep on the spot itself, to paint them in the proper mood and in good lighting on the canvas

„Our plans were to go to Amsterdam and Laren tomorrow and then spend another day with you... I am very busy again with 7 paintings at the same time, I still have a lot to do before I can go to Laren, going to live there. Now, this week I can say it more confidently, - when we find a suitable location... We are on a leap of eating out therefore this scribbling.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) Onze plannen waren, morgen naar Amsterdam en Laren te gaan en daarna nog een dagje bij U door te brengen.. .Ik ben weer verschrikkelijk aan de gang met 7 schilderijen te gelijk, ik heb nog heel wat te doen, voor ik naar Laren kan gaan wonen. Nu van de week kan ik het zekerder zeggen, - als wij een geschikte gelegenheid gevonden hebben.. .Wij staan op sprong van uit eten te gaan daarom dit gekrabbel.. In a letter to Willem Witsen, from The Hague, May? 1885]; original copy from website DBNL https://www.dbnl.org/tekst/wits009brie01_01/wits009brie01_01_0026.php; location of resource: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: no. KB75 C51

Publicidade

„.. the longer I am here Laren, the more beautiful it becomes for me and now that I feel myself more comfortable, I can judge it better... It is touching beautiful here [ Laren ], with a delicacy of lines and lovely poetry radiates from everywhere, interior houses, roads, fields, beautiful heath and bushes, and people are of the sweetest kind to imagine... Usually after dinner we make a little walk, what I enjoy a lot. I don't know how to say it, but I would like to live here for ever. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) ..hoe langer ik hier ben, hoe mooijer het voor mij wordt en nu ik een beetje meer op mijn gemak kom, kan ik er beter over oordelen.. .'t Is aandoenlijk mooi hier, van een fijnheid van lijnen en lieflijke poëzie straalt alles uit, binnenhuizen, wegen, akkers, prachtige heide en boschjes en de menschen is van het liefste soort dat te bedenken is.. .Wij maken doorgaans na den eten een loopje en wat ik geniet. Ik kan het niet zeggen maar ik zou hier altijd willen wonen. Quote of Mauve in a letter, Juin 1882 to his wife Jet Carbentus; Mauve Archive of RKD, Den Haag

„Take care for this, don't start with the sentiment first, [because] that's where a piece of art is ending with - but the good start is drawing good and right. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) denk daar goed om, niet eerst het sentiment, daar eindigt een kunststuk mede, maar goed en juist teekenen is het goede begin. In a letter of Anton Mauve to his student , from Laren 1885; as cited in Anton Mauve, (exhibition catalog of Teylers Museum, Haarlem / Laren, Singer), ed. De Bodt en Plomp, 2009, p. 120

„When entering a studio the most pleasant thing to see is a blank canvas. It looks so inviting to make a start, you are fresh and hoping for the best. Then a terrible time follows when everything seems lost and ruined, you fear you will never get it done, than suddenly a ray of light! And it seems you get what you wanted to tell. My best works usually are going trough such a struggle. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Het meest aangename te zien wanneer men een atelier betreedt is een leeg doek. Het oogt zo uitnodigend om een begin te maken, je bent fris en hoopt op het beste. Dan volgt een vreselijke tijd waarin alles verloren en verprutst lijkt, je vreest dat je het nooit zal maken, en plotseling een lichtstraal! En het lijkt alsof je krijgt dat wat je wilde vertellen. Mijn beste werken gaan doorgaans door zulk een strijd. Mauve's remark, later quoted by Mauve's student , in her In memoriam mr. Anton Mauve, RKD Den Haag; as cited in The land of Mauve: utopia or a reality? / Het land van Mauve: utopie of werkelijkheid? https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/christina_vlasma-het_land_van_mauve-masterscriptie.pdf; master-scriptie by Christina van Staats-Vlasma; Rijksuniversiteit Groningen, La Broquerie, Manitoba Canada, Nov. 2010, p. 93

„.. it is really beautiful here with that freezing weather. o you should see now the distance, and the fields with their black earth and flat shadows it would strike you, how lovely the sun is shining in the Betuwe.. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, uit zijn brief:) ..het is hier zo mooi met dat vriesende weer. o je moest thans de verschieten eens zien, en die akkers met zijn zwarte aarde en vlakken schaduwen dat zou je frapperen, heerlijk schijnt de zon in de .. in a letter to Willem Maris, 1860's; as cited in 'Zó Hollands - Het Hollandse landschap in de Nederlandse kunst sinds 1850', Antoon Erftemeijer https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/12/zohollands_eindversie_def_1.pdf; Frans Hals museum | De Hallen, Haarlem 2011, p. 31

Publicidade

„Just follow the lead of the Dutch seventeenth-century master-painters, we have to look at the country around us in the way the old masters did. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Neem toch een voorbeeld aan de Hollandse zeventiende-eeuwse meesters, we moeten kijken naar het land om ons heen zoals de oude meesters dat deden. as cited in Anton Mauve en de Haagse School, S.F.M. de Bodt, in 'Openbaar Kunstbezit', Den Haag, 1997b, p. 30

„You go outside, light your pipe, whistle a tune and just paint what you come across. (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Anton Mauve
(version in original Dutch / origineel citaat van Anton Mauve, in het Nederlands:) Je gaat naar buiten, steekt je pijpje op, fluit een deuntje en schildert wat je tegenkomt. Mauve's advice to his students; as cited by H.L. Berckenhoff, in Anton Mauve, Etsen van Ph. Zilcken, met fascimiles naar schilderijen, teekeningen en studies, Amsterdam 1890, (microfiche RKD-Archive Den Haag: Berckenhoff, 1890, p. 20) Mauve's way of painting was in fact the opposite of his advice: often changing and much struggle

„.. coloring is also drawing.“

—  Anton Mauve
Quote of Mauve; as cited by Vincent van Gogh in his letter to brother Theo http://vangoghletters.org/vg/letters/let175/letter.html, from Etten, c. 12-15 Oct. 1881]

„This is how you should hold your palette.“

—  Anton Mauve
Quote of Mauve, teaching Vincent van Gogh, 1881 in The Hague; as cited by Vincent van Gogh in his letter to brother Theo http://vangoghletters.org/vg/letters/let193/letter.html, from Etten, c. 23 December 1881]

Próximo
Aniversários de hoje
Bob Dylan photo
Bob Dylan21
1941
Joseph Brodsky photo
Joseph Brodsky2
1940 - 1996
Amado Nervo photo
Amado Nervo9
1870 - 1919
Nicolau Copérnico photo
Nicolau Copérnico2
1473 - 1543
Outros 46 aniversários hoje