Frases de George Hendrik Breitner

George Hendrik Breitner photo
31   0

George Hendrik Breitner

Data de nascimento: 12. Setembro 1857
Data de falecimento: 5. Junho 1923

George Hendrik Breitner was a Dutch painter and photographer. An important figure in Amsterdam Impressionism, he is noted especially for his paintings of street scenes and harbours in a realistic style. He painted en plein air, and became interested in photography as a means of documenting street life and atmospheric effects – rainy weather in particular – as reference materials for his paintings.

Citações George Hendrik Breitner

„Dam Square is the center of movement in our city [Amsterdam]. (translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek)“

—  George Hendrik Breitner

version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) De Dam is het middenpunt van beweging in onzen stad [Amsterdam].
Quote of Breitner, after 1886; as cited in 'The Hofland Collection, from Jongkind to Mondriaan', Christies Sale Cat. https://www.christies.com/PDF/catalog/2014/AMS3060_SaleCat.pdf, p. 102
undated quotes

„The so-called bourgeoisie doesn't provide any substance for my art. The character [of the models] there is too faint and without any spirit. It doesn't represent a race in an artistic sense. So there is no other choice for me [than folk women].“

—  George Hendrik Breitner

translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat van Breitner, in het Nederlands:) De zogenaamde burgerij levert geen stof voor mijn kunst. Het karakter [van de modellen] dáár is te flauw en geesteloos. Het vertegenwoordigt in artistieken zin geen ras. Mij rest dus geen andere keuze [dan volksvrouwen].
Quote of Breitner; as cited by B. van Garrel, in his article 'Het getekende bestaan van G.H. Breitner', Dutch newspaper Haagse Post, 23 June 1973, jrg. 60, nr. 25
The young saleswoman of hats, nl:Geesje Kwak was Breitner's model for several years
undated quotes

„Last Saturday it was a rainy evening. I took advantage of that to draw once again the whole evening at Dam Square all over and Sunday I repainted my painting [of Dam square] completely, that yellow nasty color has disappeared now completely. The work has become much broader, and I believe it is really finished now. When my model came, the change struck her so strongly that she said, 'sir, the painting has become beautifully now'. I myself am very happy with it, because I believe it is really good.“

—  George Hendrik Breitner

translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Zaterdag avond was het een regenachtige avond. Ik heb daarvan geprofiteerd en [om] de heele avond op de Dam alles nog eens goed over te teekenen en Zondag mijn schilderij heelemaal overgeschilderd, de geele nare kleur is er heelemaal uit. Het is veel ruimer geworden, en ik geloof dat het er nu is. Toen mijn modelletje kwam, trof haar de verandering zoo erg dat het zei, hè meneer, nou is het schilderij mooi geworden. Ik zelf ben er erg mee in mijn schik, want het is geloof ik, heel goed.
quote of Breitner in a letter to his friend Herman van der Weele, Amsterdam, 14 June 1893; original letter in RKD-Archive, The Hague https://rkd.nl/explore/excerpts/54
1890 - 1900

„Hartenstraat - the air is strong light - houses, illuminated from the top, left - flags translucent (translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek)“

—  George Hendrik Breitner

version in original Dutch / werk-notities van Breitner, in het Nederlands:
Hartenstraat - 1 uur 's middags - de vlaggen werpen schaduw op de huizen
Hartenstraat - de lucht is sterk licht - huizen, links van boven verlicht - vlaggen doorschijnend
two working-notes, (1890-1895) from his sketch-books; as cited in George Hendrik Breitner in Amsterdam, J. F. Heijbroek, Erik Schmitz; uitgeverij THOTH, Bussum, 2014, p. 38
1890 - 1900

„It is just most delightful to me that I live in this way in the heart of Amsterdam. In a second you can eat somewhere and be back home again. You never have to wait for the tram. It is less than seven minutes [walking] from Dam Square. To me that is so unusual and so pleasant. I walk there daily.... the window [of his new studio] is about 2.25 m wide and high, and underneath a standing window of the same size, breadth-wise.“

—  George Hendrik Breitner

translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) 't is al allerheerlijkst voor me, dat ik zoo midden in Amsterdam woon. In een oogenblik kun je ergens gaan eten en weer 't huis zijn. Je hoeft nooit op de tram te gaan staan. 't is niet verder dan een minuut of zeven van de Dam. dat is voor mij zoo ongewoon en zoo prettig. Ik loop er heen, dag in en uit.. ..'t raam [van het atelier] is ongeveer 2.25 m breed en hoog, en daaronder een staand raam van zelfde breedte.
Quote of Breitner in his letter from Amsterdam, 11 May 1893, to Herman van der Weele; from the original letter in the RKD-Archive, The Hague https://rkd.nl/explore/excerpts/1154
1890 - 1900

„Snow had fallen and from the museum [in Pittsburgh, The ] you had a beautiful view of a valley with a railway, through some sheds, etc. But I could not finish it, and today, Sunday, I went back there again, but then the snow was already so far away that I could not make anything of it any more. It is a pity. Otherwise I could have sold something. [The painting was sold to the Stedelijk Museum Amsterdam in 1934] (translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek)“

—  George Hendrik Breitner

version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Er was namelijk sneeuw gevallen en uit het museum [in Pittsburgh, Breitner nam deel aan een jury en maakte vanuit een raam aan de achterzijde van het Carnegie Institute enkele schetsen en begon aan een schilderij] had men een prachtig gezicht op een dal met een spoorweg, door wat loodsen, enz. Maar ik kon 't niet afkrijgen, en vandaag, zondag, was ik er weer heengegaan, maar toen was de sneeuw al zoo ver dat ik [er] niets meer van kon maken. Het is wel jammer. Anders had ik nog wat kunnen verkoopen misschien. [Het schilderij is in 1934 verkocht aan het Stedelijk museum Amsterdam.]
In Breitner' letter to his wife, 1909, from Pittsburgh; as cited in George Hendrik Breitner in Amsterdam, J. F. Heijbroek, Erik Schmitz; uitgeverij THOTH, Bussum, 2014, p. 22
Breitner took part in an art-jury in Pittsburgh in 1909. He started to make some sketches from a window at the back-side of the Carnegie Institute and later the painting]
1900 - 1923

„If you want to help me, and I know you do, believe in me. And do not help to criticize or break me, as some people do gladly, who are indifferent or hostile [towards me].... You must have faith in me. Believe me. And if you want to believe someone about me, believe an artist, someone like Mesdag or Blommers or Maris [one of Breitner's teachers, c. 1880], but not Kuyper and the likes of him.... and hear what they say and put more value on the talk 'finish better' and 'he is stubborn“

—  George Hendrik Breitner

from people who, let's be honest, actually know nothing about art. (The Hague, 1881)
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Indien U mij wilt helpen en dat weet ik, geloof dan in mij. en helpt niet mee om mij af te breken, dat lieden die of onverschillig zijn of vijandig zoo gaarne doen... ...Gij moet vertrouwen in mij hebben. mij geloven. En als Ge iemand gelooven wilt over mij. geloof dan een schilder iemand als Mesdag of Blommers of Maris, maar geen de Kuyper en consorten... ...en hoor wat ze zeggen en hecht dan nog eenige waarde aan de praatjes van: 'meer af' en: 'hij is koppig' - van lui die goed beschouwd er toch eigentlijk niets van weten. (Den Haag, 1881)
Quote from Breitner's letter to A.P. van Stolk nr. 24, 11 October 1881, (location: The RKD in The Hague); as quoted by Helewise Berger in Van Gogh and Breitner in The Hague, her Master essay in Dutch - Modern Art Faculty of Philosophy University Utrecht, February 2008]], (translation from the original Dutch, Anne Porcelijn) p. 36.
this quote dates from Breitner's period in The Hague, after his Maecenas A.P. van Stolk withdrew his financial support. In his defense, Breitner cites a number of painters from the Hague School he is in contact with and who have already built up a certain reputation.
before 1890

„My drawings for the art exhibition don't get finished and time is running out. 15 or 16 Dec. I believe. Of course they show soldiers once again and of course the people say that it looks like Neuville, although that man doesn't see any color.“

—  George Hendrik Breitner

translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Mijn teekeningen voor de kunstbeschouwing willen maar niet klaar komen en de tijd dringt. De 15 of 16 Dec. geloof ik. 't Zijn natuurlijk weer soldaten en natuurlijk zeggen de lui weer dat 't op Neuville lijkt. hoewel die man geen spat kleur ziet.
quote of Breitner in a letter to his Maecenas A.P. van Stolk, 8 Dec. 1881; original text in RKD-Archive, The Hague https://rkd.nl/explore/excerpts/594
before 1890

„I started reading Flaubert's 'Salambô'. The first chapter was very strong. I prefer Flaubert above Zola, the Concourt even more. No doubt you know the Concourts, Edm. and Jules, two brothers. 'Manette Salomon' is one of their most beautiful creations. If you could read that, I believe you do me and yourself a great pleasure. The type of Chassagnol, the man who understands so much about Art - yes, he has the purest ideas on art of all - I find [him] adorable. He understands everything and that's why he can not be an artist himself or the greatest. I recommend that book to anyone, layman or painter and I will buy it myself.“

—  George Hendrik Breitner

version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Ik ben begonnen met Flaubert's Salambô te lezen. 't eerste hoofdstuk was verduveld kranig. Flaubert bevalt me beter dan Zola, de Concourt nog meer. Zonder twijfel kent U de Concourt, Edm. en Jules, twee broers. Manette Salomon vind ik een van hun mooiste scheppingen. Als U dat eens las zou U mij en Uzelf geloof ik een groot genoegen doen. De type van Chassagnol de man die zooveel begrijpt van Kunst, ja er 't zuiverste denkbeeld over heeft van allen, vind ik aanbiddelijk. Hij begrijpt alles en kan daardoor zelf geen kunstenaar zijn of de grootste. Ik beveel dat boek aan iedereen aan, leek of schilder en zal 't me koopen.
Quote of Breitner in his letter to A.P. van Stolk, 15 Nov. 1881; as cited in Breitner en Parijs – master-thesis 9928758 https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/8382], by Jacobine Wieringa, Faculty of Humanities Theses, Utrecht, (translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek) pp. 10-11
before 1890

„.. in an review of the exhibition in Arti, [in Amsterdam] you say that most of my submissions are not meant as a study. I don't know what you mean by study. I understand a study as a work I am painting directly after nature, with the aim hold on the casual tone, color and line. All of mine that is presented there, is immediately felt in nature and not one of the sketches is done by heart after received impressions for any paintings. I thought I had to tell you this, because then you might get a different view of it - whether you think they are more worthy or not because of this, I don't want to judge.... yours GH Breitner“

—  George Hendrik Breitner

Mejufvrouw In een stukje over de Tent. in Arti zegt u dat het meerendeel van mijn inzending niet als studie bedoeld zijn. Ik weet niet wat u onder studie verstaat. Ik versta daar onder wat men direct naar de natuur schilderd om de toevallige toon kleur en lijn vast te houden. Na alles wat er van mij is. is dadelijk naar de natuur ervaren en zijn geen van allen [1:2] schetsen uit het hoofd gedaan na ontvangen indrukken voor eventuelen schilderijen. Ik meende u dat te moeten zeggen omdat u er dan misschien een anderen kijk op krijgt of u vind dat ze daarom verdienstelijker zijn of niet wil ik niet beoordeelen.. ..Hoogachtend uw GH Breitner
quote of Breitner in a letter to art-critic Grada Hermina Marius, 22 Feb. 1908; original text in RKD-Archive, The Hague https://rkd.nl/explore/excerpts/951
1900 - 1923

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Do you know what I really need to make a well-finished painting? 2 years at Gérome or somebody like him, working in the studio.... because that is the only way to become a good painter. That whole business.. then a small watercolour than a little painting and finally when I have earned so much that I could study, I have become too old and too miserable.“

—  George Hendrik Breitner

translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Weet U wat ik nodig heb om een goed afgewerkt schilderij te maken? 2 jaar bij Gérome of zoo iemand op 't atelier te werken.. ..want dat is de enige manier om een goed schilder te worden. Dat gewurm, dan een aquarelletje dan een schilderijtje en eindelijk als ik daardoor zo veel verdiend heb dat ik zou kunnen studeeren ben ik te oud en te beroerd geworden.
In his letter to A.P. van Stolk, nr. 51, c. 1884; RKD-Archive, The Hague; as cited in master-thesis Van Gogh en Breitner in Den Haag, Helewise Berger, University of Utrecht, The Netherlands, p. 29
Breitner responds to accusations from his Maecenas that he refused to learn from well-known Dutch painters how to finish his paintings well. In 1884 already Breitner started in the studio of Cormon in Paris
before 1890

„What wonderful weather it has been today, I had not been outside for so long and so I spent the entire day out of doors. Wonderful. Nature is always fresh and new and to stay fresh she is the only thing giving all that is necessary. Everything is rich. I mean, not only the outdoors, landscape or something like that, but simply everything, yes everything except your workplace, and not even excluding that. 'Le spectacle est dans le spectateur' (the spectacle is in the spectator).“

—  George Hendrik Breitner

The Hague, 1881
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Wat heerlijk wêer is 't vandaag geweest, ik was in geen tijd buiten geweest, en ben vandaag de heelen dag buiten gebleven. Maar heerlijk. Frisch en nieuw is de natuur altijd, en om frisch te blijven is zij de eenige die 't noodige geeft, Alles even rijk. ik bedoel niet bepaald het buiten, landschap of zoo iets, maar eenvoudig, ja alles, behalve je werkplaats, en ook die niet uitgezonderd. 'Le spectacle est dans le spectateur.' (Den Haag, 1881)
Quote of Breitner, in his letter to his Maecenas A.P. van Stolk, 12 August 1881, (location: The RKD in The Hague); as quoted by Helewise Berger in Van Gogh and Breitner in The Hague, her Master essay in Dutch - Modern Art Faculty of Philosophy University, Utrecht; Febr. 2008]], (translation from the original Dutch, Anne Porcelijn) p. 4.
this quote of Breitner dates from the years he spent in The Hague; a year later he would regularly sketch in the streets of this city with Vincent van Gogh.
before 1890

„Be so kind and write me by return, with drawing and explanation, how I can make a [photo] camera. - as I then saw at your home. (translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek)“

—  George Hendrik Breitner

version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Wees zoo goed en meld me per omgaande, met teekening en uitleg, hoe ik een [foto]-camera kan maken. - zooals ik toen bij jou gezien heb.
Quote of Breitner's letter to his friend H. van der Weele, 14 July 1883 or 1889; as cited by R. Bergsma, & P.H. Hefting, in George Hendrik Breitner 1857-1923, Bussum 1994, p. 21
There are different opinions about the year Breitner started using a photo-camera; they all differ between 1883 and 1889
before 1890

„Today I visited Van Gogh's exhibition. I can not help it, but I think it's art for Eskimos, I can not enjoy it. I find it fairly crude and obnoxious, without the slightest distinction, and besides that everything is stolen from Millet and others.“

—  George Hendrik Breitner

translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Vandaag ben ik op de expositie van Van Gogh geweest. Ik kan het niet helpen, maar ik vind het kunst voor Eskimo's, ik kan er niet van genieten. Ik vind het eerlijk grof en onhebbelijk, zonder de minste distinctie, en buitendien alles nog een gestolen goedje van Millet en anderen.
Breitner's quote in his letter to Mrs. Van der Weele, (nr. 36) 25 Dec. 1892; as cited by P.H. Hefting, 'Brieven van G.H. Breitner aan H.J. van der Weele' https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/245951, in Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 27 1976, pp. 112-172
Breitner wrote his letter after visiting the large Van Gogh-exhibition in the Panorama Room, December 1892
1890 - 1900

„What I consider to do with the new course [at The Academy of Art in The Hague] is: in the morning doing large plaster and in the afternoon painting or drawing after Nature, what I am doing already for some time, and [drawing] horses in the Municipal Horse Riding School. The Director is Sir Krüger, a very charming German who has seen of course many horses and so he knows how to show me the mistakes I make, which are not few.“

—  George Hendrik Breitner

translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Wat ik mij voorstel met de nieuwe cursus te doen is: 's morgens grootpleister en 's middags schilderen of naar de natuur teekenen. waarmede ik reeds eenige tijd bezig ben. en paarden in de Stadsrijschool. De Dir. daarvan is den Heer Krüger een alleraardigste duitscher, die nat. veel paarden gezien heeft en me dus de fouten weet te zeggen, die ik maak en die niet weinige zijn.
early quote of Breitner in his letter to his Maecenas A.P. van Stolk, 11 April 1878; original text in RKD-Archive, The Hague https://rkd.nl/explore/excerpts/585
before 1890

„In the works I paint [now] I can't see any guarantee that I shall make progress.... while better skilled people [artists] - even though their work does not seem so good at the moment - can move forward much more easily.“

—  George Hendrik Breitner

translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek
Er is in wat ik maak geen waarborg, dat ik vooruit zal gaan.. ..terwijl beter geschoolde lui, ook al lijkt hun werk op het ogenblik niet zoo goed, veel eer, verder kunnen komen.
Breitner, quoted by Jan Veth, in Portretstudies en silhouetten, J. Veth; Amsterdam 1908, p. 204
Jan Veth is remembering Breitner's remark from an earlier walk they made together
1900 - 1923

„What I lack are the skills of painting, the profession which I don't know, and now I see that the French [artists] possess this so extremely strong. I do believe that you can learn it all here. I am in Paris now. When someone is richer than me and he wants me to stay here for a year or half a year (for a few thousand francs) my future will have a lot of more certainty than when I must go back to Holland after eight days... I hope you will be able to fulfill my wish; I also put enough trust in you that you will do this, if you can. Waiting for your letter with a lot of anxiety, I remain“

—  George Hendrik Breitner

G.H. Breitner (translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek)
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Wat mij mankeert is de manier van schilderen, 't métier dat ik niet ken, en wat ik nu zie dat de Franschen zoo buitengewoon sterk bezitten. en wat ik wel geloof dat men hier leeren kan. Ik ben nu in Parijs. Wanneer iemand rijker is dan ik mij hier een jaar of een half jaar (voor een paar duizend francs) wil laten blijven, is mijn toekomst vrij wat zekerder, dan dat ik na acht daag weer naar Holland moet terugkeeren.. .Ik hoop dat U in staat zult zijn mijn wensch te verwezentlijken; ik stel ook genoeg vertrouwen in U dat ge dat doen zult als ge kunt. Met de meeste angst Uw brief te wachten, blijf ik' - tt G.H. Breitner.
In Breitner's letter to A.P. van Stolk from Paris, 5 Juin, 1884; as cited in Breitner en Parijs – master-thesis 9928758 https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/8382, by Jacobine Wieringa, Faculty of Humanities Theses, Utrecht, p. 16
before 1890

„Myself, I will paint the people in the street and in the houses, the streets and houses they have built, life in general. I will attempt to be 'le peintre du peuple' (the painter of the people), or rather I am that already, because I want to be. I want to paint history, and I will, but history in its' broadest sense. A market, a wharf, a river, a group of soldiers under a burning sun or in the snow..“

—  George Hendrik Breitner

The Hague, 1882
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Ik zelf, ik zal de menschen schilderen op de straat en in de huizen, de straten en de huizen die ze gebouwd hebben, 't leven vooral. Le peintre du peuple zal ik trachten te worden, of liever ben ik al, omdat ik 't wil. Geschiedenis wil ik schilderen en zal ik ook, maar de geschiedenis in haren uitgebreidsten zin. Een markt, een kaai, een rivier, een bende soldaten onder een gloeiende zon of in de sneeuw.. (Den Haag, 1882)
Quote of Breitner, in his letter to A.P. van Stolk nr. 24, 28 March 1882, (location: The RKD in The Hague); as quoted by Helewise Berger in Van Gogh and Breitner in The Hague, her Master essay in Dutch - Modern Art Faculty of Philosophy University, Utrecht, Febr. 2008]], (translation from the original Dutch, Anne Porcelijn) p. 6.
this quote dates from Breitner's period in The Hague and suggests that Breitner based his ideas for subjects and methods on French Realism in literature, similar to Vincent van Gogh; they read the same novels; lending them to each other. Together they went also through the lower neighborhoods of The Hague, c 1882, sketching and drawing the people
before 1890

„Bosboom has just as anyone else fussed around things [paintings] from time to time to get his money. Only very few people can escape this... It is almost impossible that an artist who doesn't have the gift to work for the market as well, will always have to make good things. Because, when he has no money he has to earn it. And he will have to strain himself. For something he appreciates the least of all. He can never neglect this... The examples you can see everywhere. If you may write something about him [Bosboom] again, I hope you will take this into account too.“

—  George Hendrik Breitner

translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat van zijn brief aan nl:Jan Veth, in het Nederlands:) Bosboom heeft net zoo goed als een ander wel eens dingen afgepeuterd om aan geld te komen. daar ontsnappen maar heel weinig menschen aan.. .Het is bijna onmogelijk dat een artist die niet de gaaf heeft om tegelijk voor de verkoop te werken altijd heeft goede dingen te maken. omdat hij als hij geen geld heeft het moet verdienen. En hij zich zal moeten inspannen. Voor iets waar hij minst voor voelt. Dat nooit nalaten kan.. .De voorbeelden zijn voor 't grijpen. Als je soms iets over hem mocht schrijven hoop ik dat je dit ook in aanmerking zult nemen.
quote of Breitner in a letter to Jan Veth, Amsterdam, Fall 1891; original text in RKD-Archive, The Hague https://rkd.nl/explore/excerpts/80
Jan Veth wrote an memorial on Johannes Bosboom, shortly after Bosboom's death
1890 - 1900

„I now have an abundance of models. Every woman I address on the street understands me pretty well. I never experienced anything like that, otherwise they always called me names. It is horrible that I don't have anyone [in Amsterdam] like you, because the only good I have heard about my works came from you. So visit me often.“

—  George Hendrik Breitner

translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Ik heb tegenwoordig een zee van modellen. Iedere vrouw die ik op straat aanspreek, vat het nogal goed op. Ik heb nog nooit zoo iets bijgewoond, anders schelden ze me altijd uit ‘t is toch naar dat ik niemand heb, eigenlijk zooals jij, want het enige goed dat ik gehoord heb, over mijn werken is van jou geweest. Kom dus maar dikwijls over.
quote of Breitner in a letter to his friend Herman van der Weele, Amsterdam, 14 June 1893, original text in RKD-Archive, The Hague https://rkd.nl/explore/excerpts/54
1890 - 1900

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Autores parecidos

Aniversários de hoje
Capistrano de Abreu photo
Capistrano de Abreu5
1853 - 1927
Herbert George Wells photo
Herbert George Wells32
1866 - 1946
Fidel Castro photo
Fidel Castro23
político e revolucionário cubano, Ex-presidente de Cuba 1926 - 2016
Outros 38 aniversários hoje
Autores parecidos
Vincent Van Gogh photo
Vincent Van Gogh42
pintor neerlandês
Edgar Allan Poe photo
Edgar Allan Poe34
Escritor, poeta e crítico americano